Experiències de Paisatge  

Poètica de l'espai  

ALTRES GEOGRAFIES   

De la coreografia a la cartografia  

 ART I PAISATGE          

Espacialitat de l'emoció   

DANSA I SENSIBILITZACIÓ EN PAISATGE     Entrenament de la percepció   

COS   CLIMA   

Propostes escèniques       

EXPERIENCES OF LANDSCAPE

Spatiality of Emotion    Dance and Awareness Landscape  

BODY       WEATHER

Choreography   to Mapping  

POETICS OF SPACE Other Geographies   Perception   Training